Měření a vyhodnocení vibrací od dopravy v areálu Typografie v Praze

Stavba: Areál Typografie v Praze
Objednatel: Němec Polák spol. s r.o., Praha 7
Vypracováno: 07/2010 až 08/2010

Předmětem práce bylo měření vibrací, vyhodnocení časových průběhů vibrací a posouzení intenzity a frekvenčního složení vibrací od dopravy v metru a po okolních komunikacích v areálu Typografie v Praze.

Měření vibrací bylo prováděno s cílem posoudit intenzitu a frekvenční složení vibrací, které se budou do budoucí budovy šířit jako technická seismicita od okolních zdrojů vibrací. Jedná se zejména o nejbližší zdroje vibrací, kterými jsou staniční a traťové tunely metra, železniční doprava na Masarykově nádraží a povrchová silniční a tramvajová doprava po okolních komunikacích.